Sütçü İmam Üniversitesi en az lise mezunu işçi arıyor! Müracaatlar ne vakit bitiyor?

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. hususunun (B) fıkrasın uyarınca Eczacı, Hemşire, Psikolog, Diyetisyen, Ofis Çalışanı, Sıhhat Teknikeri ve Sıhhat işçisi takımlarına alım yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar ortasından tercih yapacak olan kurum, KPSS puan sıralaması temeline dayanarak görevlendirme yapacak. İşte müracaat kaideleri ve tarihine ait ayrıntılar…

Müracaat Koşulları Neler?

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Unsurunda belirtilen kaideleri sağlamak.

3- Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

4-Türk Ceza Kanununun 53. unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal tertibe ve bu nizamın işleyişine karşı kabahatler, ulusal savunmaya karşı hatalar, devlet sırlarına karşı hatalar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan mal varlığı pahasını aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkumolmamak.

5- Erkek adayların askerliğini yapmış, tecilli yahut muaf olmak.

6- 657 sayılı Kanunun 53 üncü unsuru kararları gizli kalmak kaydıyla vazifesini devamlı yapmasına mani olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

7- Çeşitli KHK ile kamu misyonundan çıkarılanlar müracaatta bulunamaz.

8- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B unsurunun “Bu formda istihdam edilenler, hizmet mukavelesi temellerine muhalif hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmesi yahut kontrat periyodu içerisinde Bakanlar Heyeti Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi konumlarında istihdam edilemezler” kararı mucibince hala kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’unun 4/B unsuruna nazaran kontratlı işçi olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına birebir unvanda müracaat yapamaz. Lakin ilgili mevzuat yeterince tarza uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık mühlet kuralına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek şartı ile ilana müracaat yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu hususa karşıt durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Atama etabında ilgili dokümanın ibrazı istenecektir)

9-Adayların 2020 KPSSP3, KPSSP93 yahut KPSSP94 puan çeşidine sahip olmak .

10-Herhangi bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak. 11-Nöbet adabı çalışmaya mahzur bir durumunun bulunmaması.

12- Misyonunu devamlı yapmasına mahzur olabilecek hastalık ve gibisi mahzurları bulunmamak

13- Yalnızca bir takıma müracaat yapılabilecek olup, birden çok takıma müracaatlar geçersiz sayılacaktır

Son Müracaat Ne Vakit?

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi işçi alımı müracaatları 23 Mayıs 2022 tarihinde başlayıp 6 Haziran 2022 tarihine kadar devam edecek. 

Adaylar Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü İşçi Daire Başkanlığı Avşar Yerleşkesi Batı Etraf Yolu Onikişubat / Kahramanmaraş adresinde bulunan İşçi Daire Başkanlığına Sütçü İmam Üniversitesi internet sayfası www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecek müracaat formu ve istenilen başka dokümanlarla birlikte şahsen eya posta yolu ile müracaatlarını tamamlayabilecek.

Gerekli Dokümanlar Neler?

1- Müracaat formu (www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecektir.)

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi. (e-devletten alınan karekodlu evraklar kabul edilir.)

3- Mezuniyet evrakı fotokopisi. (e-devletten alınan karekodlu evraklar kabul edilir.) (Eczacı takımına başvuranların diplomalarında yahut ekinde sunacakları transkriptinde kesinlikle diploma notu yazılmalıdır.)

4- KPSS (B) Kümesi İmtihan Sonuç Evrakı. (e-devletten alınan karekodlu dokümanlar kabul edilir.)

5- Erkek adaylar için askerlik durum evrakı. (e-devletten alınan karekodlu evraklar kabul edilir.)

6- 1 adet vesikalık fotoğraf.

7- Tecrübe dokümanı (İstenilen alanda çalışıldığını gösterir ilgili kurumdan alınmış belge)

8- SGK Hizmet Dökümü (Deneyim istenilen takımlar için)

9- Sertifika – Eğitim Dokümanı (İstenmişse)

RESMİ İLAN METNİ